Bodovanje zaposlenih

Pitanja i odgovori

Uputstvo za sprovođenje postupka za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba

Da li se zaposlena žena čiji je bivši suprug umro, smatra samohranim roditeljem i da li zbog toga mora biti izuzeta od bodovanja? Neki joj osporavaju to pravo,zato što dete prima očevu penziju.

Da li se nastavniku boduje takmičenje ostvareno u celokupnom radu u obrazovanju (ostvareno u radu u bilo kojoj školi) ili samo ono ostvareno u školi u kojoj se vrši bodovanje?


Poštovani, molim Vas da mi odgovorite na nedoumicu u vezi preuzimanja zaposlenog u jednoj školi na neodređeno vreme, za isti procenat u drugoj školi. Situacija je ovakva: za nekoliko dana odlazi kolega u penziju. Na listi A i listi B nema ljudi sa tom stručnom spremom,a nema ni na birou. Može li kolega koji radi u drugoj školi na neodređenoda bude preuzet u školi gde kolega odlazi u penziju, a da ostane upražnjeno mesto u školi iz koje je preuzet kolega?

U našoj školi uskoro će se vršiti bodovanje povodom tehnološkog viška za mesto učitelja pošto u narednoj školskoj godini jedno odeljenje učenika će biti manje. Interesuje me da li i ja ulazim automatski u bodovanje pošto sam po profesiji učitelj, a radim na mestu školskog bibliotekara sa 50% radnog vremena na neodređeno i primljena sam na to mesto putem Ugovora o radu? Ako "ulazim" u bodovanje zanima me da li mogu da boduju i meni kao i svima takmičenje učenika pošto ja kao bibliotekar nisam u mogućnosti da vodim učenike na takmičenja?

U školi je prošle godine primljena učiteljica u skladu sa odredbom člana 132. stav 1. tačka 2. (do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu). Od sledeće školske godine broj odeljenja u nižim razredima se smanjuje. Da li se i ovaj učitelj koji je primljen na ovakav način boduje sa učiteljima ili njemu u avgustu prestaje radni odnos i nije potrebno vršiti bodovanje?


Obraćam vam se u cilju razjašnjenja nedoumice: Da li član Školskog odbora može biti izabran za predsednika sindikata?

Poštovani, treba mi dodatno pojašnjenje. Ukoliko se zaposleni nađe na listi tehnoloških viškova, da li bez njegove saglasnosti može biti upućen za rad u drugoj ustanovi čl 37 PKU. ili može ostati na listi do isplate otpremnine po Zakonu o radu.

Kako bodovati radni staž kod pomoćnih radnika? Da li kao i kod profesora, ukupni radni staž, i rad u ustanovama obrazovanja ili samo ukupni radni staž? I da li bodovati školsku spremu, pošto je po sistematizaciji radno mesto pomoćnih radnika sa osnovnom školom?


Ja sam na listi radnika koji su primljeni na neodređeno, ali sa nepunom radnom normom. Da li vredi da se raspitujem za slobodna mesta u drugim školama ili su ta slobodna mesta predviđena samo za radnike sa berze?

Da li zaposleni koji se nalazi na listi zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba ima pravo da se nađe na napred pomenutoj listi i nakon odbijanja da potpiše Sporazum o preuzimanju sa drugom školom?

Do kada škola ima obavezu i kakvu prema zaposlenoj koja je zaštićena kategorija iz člana 38. stav 1. tačka 5. PKU-a u pogledu ostvarivanja prava po osnovu rada i da li zaposlenu treba po konačnosti rešenja odjaviti sa zdravstvenog i penzionog osiguranja?


Da li se lice koje je proglašeno tehnološkim viškom može zaposliti na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ili se isto lice preuzima sa liste na neodređeno i boduje se kada se zaposleni vrati sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta?

Da li se boduje zaposleni koji nije dostavio kompletnu dokumentaciju?

Da li se koleginica koja je na funkciji boduje prilikom formiranja liste tehnološkog viška?


Da li zaposleni sa nepunim radnim vremenom ostvaruju pravo na preuzimanje?

Šta je podrazumeva pod teškom bolešću zaposlenog i iz kog perioda mora biti konzilijarni nalaz?

Kako podeliti bodove profesorima koji su pripremali učenike za ekipno takmičenje i osvojili prvo mesto? Da li se priznaju bodovi po osnovu takmičenja u slučaju da svi predmeti nisu takmičarski?

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

VI Faza odobrenih radnih mesta

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll