ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

19. март 2024.

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Састанку у Влади Републике Србије, одржаном 12. марта 2024. су у име
Уније СПРС присуствовали Добривоје Марјановић, председник, Звонимир Јовић, потпредседник и Снежана Романдић члан Председништва Уније СПРС.

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ТАЧКЕ 1. И 2.

КОНКУРСИ
Запошљавање на неодређено оних који дуго раде на одређено на 50% и више норме из 7. Фазе за радна места упражњена закључно са 31.12.2020. године одобрена је и поступак запошљавања је у току. За укупно 2672 упражњених радних места у основним и средњим школама дата је сагласност Комисије за запошљавање. Што се тиче процедура за запошљавање на неодређено оних који раде на висини норме између 30% и 50% Министарство просвете и синдикати сагласили су се да су створени услови за подношење документације Комисији Владе Републике Србије, што ће Министарство и спровести. Планирано је да Комисија да сагласност за ова радна места што пре, како се не би угрозио процес утврђивања и збрињавања технолошког вишка за школску 2024/25. годину.

РЕПУБЛИЧКИ ПРОСЕК И ПОЧЕТНА ПЛАТА НАСТАВНИКА
Синдикати су указали на потребу за утврђивањем динамике спровођења тачке Протокола која се односи на изједначавање републичке просечне плате и почетне плате наставника, односно запосленог са седмим степеном стручне спреме од 1. јануара 2025. године. Посебно је наглашено да у складу са Протоколом треба покренути разговоре за повећање зарада ненаставном особљу са коефицијентима од 9,32 до 9,38 (портир, чувар, домар, курир, административни, финансијско- књиговодствени радник, кувар). Договорено је да ова тема буде делегирана након формирања нове Владе с обзиром да је неопходно да Министарство финансија изради потребне обрачуне и динамику како би се обавеза установљена Протоколом испунила.

АДМИНИСТРАЦИЈА
Сектор за дигитализацију у просвети је послао допис ка свим члановима РГ у коме потврђује да је што се тиче матичних књига, довољно изменити Правилник о евиденцији, без измена Закона. Матичне књиге би по најави требале да се штампају из ЈИСП – а. Правилником о садржају и начину вођења евиденције и јавних исправа у основној школи већ је прописана могућност да школа може да штампа одређене јавне исправе из ЕсДневника (биће омогућена штампа свих осталих докумената директно из дневника). Измене прописа односиле би се на тачно одређен квалитет папира, серијски број и остале облике заштите којима се осигурава да, када се матична књига одштампа из електронског облика, обезбеди да се подаци у њој сматрају тачним, једнозначним и трајним. Формативно оцењивање би требало да добије форму у Ес дневнику (падајући мени са јасним дефиницијама) уз могућност додатног објашњења (ууколико је потребно). Формулацију ће предложити репрезентативни синдикати.
Договорено је да од следеће школске године имплементирамо ову могућност у све школе, а МП ће предузети све кораке како би до 1. септембра обезбедили ову функционалност. Кабинет председнице Владе и Министарство просвете одржаће састанак са добављачима за ЕсДневник како би били спремни за све промене које је потребно иницирати на основу договора постигнутог са синдикатима.

2. ПКУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА
На претходном састанку је договорено да се преговори за ПКУ одложе до формирања нове Владе. МП је указало на могућност потенцијалне злоупотребе тренутног ПКУ у члану 29. у делу који се односи на накнаду за медицинско-техничка помагала и изнело пример Јагодине где је преко 30 активних захтева због куповине наочара. Синдикати су сагласни да постоји могућност злоупотребе у оквиру овог члана, али и истичу да још увек није решен проблем, који дуго година делегирају, а односи се на начин обрачуна плата запослених приликом годишњег одмора јер постоје нелогичности у начину обрачуна зарада у том случају. Скренута је пажња да Закон о раду јасно прописује начин обрачуна накнаде током годишњег одмора и договорено је да било које промене у овом правцу морају бити тема са МИНРЗС након формирања нове Владе. У вези са изменом члана 29 ПКУ, након дискусије и разматрања више предлога формулација датих од МП, договорено је да ће репрезентативни синдикати сагледати последњи предлог упућен од стране помоћника министра за средње образовање и изјаснити се о истом или дати предлог формулације који ће обезбедити да се одредба не злоупотребљава, али и да запослени не буду ускраћени накнаде.

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК
Кабинет председнице Владе информисао је чланове РГ да још увек немамо нацрт од Министарства правде по питању одредби које се тичу запослених у просвети с обзиром да се Законик усаглашава са Европском комисијом. Синдикати су скренули пажњу да је изменама Правилника напад на запосленог трећи ниво насиља, што се сматра важнијом изменом за комуникацију у медијима од измена које су добиле пажњу у оквиру Правилника о оцењивању.

УСВОЈЕНИ ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
Критике на усвојене правилнике су у високој мери долазиле из неразумевања одредби. У пракси се већ показује да се то незадовољство смањује. Индикативно је то да поменуте правилнике коментаришу они који нису присуствовали састанцима (не разумеју смисао предложених и усвојених одредби) и они чија то није надлежност. Договорено је да се прати примена истих и да се уколико то буде потребно реагује на време.

ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА
МП и Кабинет председнице Владе информисали су чланове Радне групе да је започет процес реформе целог „пакета“ промена које се односе на иницијално образовање наставника, подстицаје при упису учитељских и педагошких смерова, предуслова за рад у школи (психолошка тестирања, стручност). У наредном периоду ће се одржати састанак са деканима факултета и репрезентативним синдикатима, а на основу потписане Платформе који образују наставни кадар, а након чега ће се са члановима ове Радне групе дефинисати наредни кораци.
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII a Фаза одобрених радних места 30 – 50%

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll