Бодовање запослених

Питања и одговори

Упутство за спровођење поступка за утврђивање запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба

Да ли се запослена жена чији је бивши супруг умро, сматра самохраним родитељем и да ли због тога мора бити изузета од бодовања? Неки јој оспоравају то право,зато што дете прима очеву пензију.

Да ли се наставнику бодује такмичење остварено у целокупном раду у образовању (остварено у раду у било којој школи) или само оно остварено у школи у којој се врши бодовање?


Поштовани, молим Вас да ми одговорите на недоумицу у вези преузимања запосленог у једној школи на неодређено време, за исти проценат у другој школи. Ситуација је оваква: за неколико дана одлази колега у пензију. На листи А и листи Б нема људи са том стручном спремом,а нема ни на бироу. Може ли колега који ради у другој школи на неодређенода буде преузет у школи где колега одлази у пензију, а да остане упражњено место у школи из које је преузет колега?

У нашој школи ускоро ће се вршити бодовање поводом технолошког вишка за место учитеља пошто у наредној школској години једно одељење ученика ће бити мање. Интересује ме да ли и ја улазим аутоматски у бодовање пошто сам по професији учитељ, а радим на месту школског библиотекара са 50% радног времена на неодређено и примљена сам на то место путем Уговора о раду? Ако "улазим" у бодовање занима ме да ли могу да бодују и мени као и свима такмичење ученика пошто ја као библиотекар нисам у могућности да водим ученике на такмичења?

У школи је прошле године примљена учитељица у складу са одредбом члана 132. став 1. тачка 2. (до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу). Од следеће школске године број одељења у нижим разредима се смањује. Да ли се и овај учитељ који је примљен на овакав начин бодује са учитељима или њему у августу престаје радни однос и није потребно вршити бодовање?


Обраћам вам се у циљу разјашњења недоумице: Да ли члан Школског одбора може бити изабран за председника синдиката?

Поштовани, треба ми додатно појашњење. Уколико се запослени нађе на листи технолошких вишкова, да ли без његове сагласности може бити упућен за рад у другој установи чл 37 ПКУ. или може остати на листи до исплате отпремнине по Закону о раду.

Како бодовати радни стаж код помоћних радника? Да ли као и код професора, укупни радни стаж, и рад у установама образовања или само укупни радни стаж? И да ли бодовати школску спрему, пошто је по систематизацији радно место помоћних радника са основном школом?


Ја сам на листи радника који су примљени на неодређено, али са непуном радном нормом. Да ли вреди да се распитујем за слободна места у другим школама или су та слободна места предвиђена само за раднике са берзе?

Да ли запослени који се налази на листи запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба има право да се нађе на напред поменутој листи и након одбијања да потпише Споразум о преузимању са другом школом?

До када школа има обавезу и какву према запосленој која је заштићена категорија из члана 38. став 1. тачка 5. ПКУ-а у погледу остваривања права по основу рада и да ли запослену треба по коначности решења одјавити са здравственог и пензионог осигурања?


Да ли се лице које је проглашено технолошким вишком може запослити на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета или се исто лице преузима са листе на неодређено и бодује се када се запослени врати са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета?

Да ли се бодује запослени који није доставио комплетну документацију?

Да ли се колегиница која је на функцији бодује приликом формирања листе технолошког вишка?


Да ли запослени са непуним радним временом остварују право на преузимање?

Шта је подразумева под тешком болешћу запосленог и из ког периода мора бити конзилијарни налаз?

Како поделити бодове професорима који су припремали ученике за екипно такмичење и освојили прво место? Да ли се признају бодови по основу такмичења у случају да сви предмети нису такмичарски?

КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll